طراگ

طراگ

6rag
كلمة عراقية
صفعه (فی اللهجه الاهوازیه) و ایضا یقولون "راشدی Rashdi"
یما شوفی خویلد طگنی طراگ! (انظری یا امی لقد صفعنی خویلد)
تأليف زائر
التعليقات ()
سجل الدخول للإستمرار