يلعن روحك يا حافظ

يلعن روحك يا حافظ

yal3an rou7ak ya 7afez
عِبَارة سورية
جملة استخدمت في الثورة السورية وهي من شدة الم الثوار بسبب ما حل بهم من حافظ المقبور وولده النجس بشار وتعني لعن روح حافظ الاسد ولعن غبار عظامه تحت في القبر
ويرددها ملايين السوريين لتأكيد لعنهم لروح حافظ النجس وليشتد غض رب العالمين من روح حافظ ويشعل بروحه نار جهنم اكثر كلما زاد الشعب السوري اللعن
ياااااا حااافظ يلعن روحك يااا حااافظ دج دج دج دج
يلعن روحك يا حافظ على هاحمار الخلفتو
Phrase used in the Syrian Revolution, one of the severity of pain because of what happened to the rebels from their buried Hafez and his son Bashar and the unclean spirit cursed means Hafez al-Assad and cursed the dust under his bones in the grave.
And repeated by millions of Syrians to confirm to them the spirit of the unclean and kept intensifying juicy Lord of the worlds of spirit kept his spirit and ignite the fire of hell more than the greater of the Syrian people cursing
Oh Hafiz
Curse your soul Oh Hafiz
Oh Hafiz
Curse your soul Oh Hafiz
Phrase utilisée dans la Révolution syrienne, un de la gravité de la douleur à cause de ce qui s'est passé aux rebelles de leur enterrés Hafez et son fils Bachar et l'esprit impur maudit signifie Hafez al-Assad et maudit la poussière sous ses os dans la tombe.
Et répété par des millions de Syriens de confirmer à eux l'esprit de ce qui est impur et gardé l'intensification Seigneur juteuse des mondes de l'esprit a gardé son esprit et allumer le feu de l'enfer plus que le plus élevé de la population syrienne maudissant
Oh Hafiz
Malédiction de votre âme Oh Hafiz
  • عربي
  • English
  • Français
تأليف ayoub
t-shirt get t-shirt
التعليقات ()
سجل الدخول للإستمرار